Cartes Pokémon Rares

Energy Type > Fairy

  • Pokemon Lugia 149/144 Aquapolis Holo Psa 9 Secrète Rare Cristal Carte Monnaie
  • Pokemon Lugia 149/144 Aquapolis Holo Psa 9 Secret Rare Cristal Carte Menthe